Menu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.cora-plus.cz platné k 27.2.2017
Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

1.   Základní údaje

Prodávající:                       
CORA PLUS s.r.o.
Kojetínská 3666/64
767 01  Kroměříž

IČ: 29368081
DIČ: CZ29368081


Kontaktní údaje:
Zákaznický servis
telefon: (+420) 777 737 591
fax: (+420) 573 335 905
e-mail: eshop@cora-plus.cz

Čísla účtu pro bezhotovostní platby:
Československá obchodní banka, a.s.
253835655/0300

 

2. Definice pojmů   

Prodávající:

CORA PLUS s.r.o., se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01  Kroměříž, IČ: 29368081, DIČ: CZ29368081, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75941.

Kupující:
Jedná se o zákazníka internetového obchodu.

Podnikatel:

Je každá fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Spotřebitel:

Je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupní smlouva:

Při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu informativním e-mailem na kontaktní mailovou adresu kupujícího. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil. Odesláním objednávky kupující stvrzuje současně i souhlas se zněním obchodních podmínek kupujícího.

Internetový obchod:

Pro účely těchto obchodních podmínek se internetovým obchodem rozumí www.cora-plus.cz.

Uživatelský účet:

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

 3. Objednávka zboží

Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost zboží uvedeného na webových stránkách www.cora-plus.cz. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

  • ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky
  • ceny jsou platné podle aktuálních ceníků společnosti a v průběhu roku se aktualizují.

4.   Doprava zboží

Zboží odesíláme prostřednictvím přepravní společností PPL, zpravidla do 24 hodin od expedice ze skladu. Dopravné činí:
do 20 kg - 99 Kč (dobírka 129 Kč)
do 50 kg - 175 Kč (dobírka 205 Kč)

V rámci našich pravidelných rozvozů CORA na území Kroměříže a Prahy Vám zboží zavezeme na místo určení ZDARMA. Při volbě této možnosti musí zákazník počítat s tím, že zboží bude doručeno až při cestě kolem s jiným zbožím. To znamená, že se může dodávka zboží zpozdit například o den či více dní.

K ceně výrobků nepřipočítáváme balné. Při objednávce nad 2 000 Kč bez DPH nabízíme všem uživatelům našeho webu DOPRAVU ZDARMA po celé České republice.

Prodávající je oprávněn změnit způsob dopravy z přepravní společnosti na vlastní dopravu. Tato změna způsoby přepravy nemá na kupujícího žádný dopad.

5.   Termín dodání

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a možnosti prodávajícího dodáno v co nejkratší době.

6.   Balení zboží

Zboží bude zabaleno tak, aby chránilo zboží před zničením nebo poškozením během přepravy.

 7.   Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 253835655/0300, vedeného u ČSOB, a.s., pro stálé a prověřené zákazníky na fakturu, pro nové zákazníky platba předem.

Obvyklá doba splatnosti faktur je 14 dnů od data vystavení faktury, nedohodnou-li se obě strany jinak. Kupní cena se považuje za zaplacenou teprve po přijetí této částky na účet prodávajícího nebo převzetím této částky hotově a to do rukou pověřené osoby firmy CORA PLUS s.r.o., která vydá doklad o zaplacení.

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn zastavit další dodávky zboží nebo změnit způsob platby. Rovněž je oprávněn kupujícímu účtovat za každý den prodlení úrok ve smluvené výši stanovené podle ustanovení §1970 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tj. ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

 8.   Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží po zaplacení jeho celé částky, jinak zboží zůstává majetkem prodávajícího.

 9.   Reklamace

V případě zjištěné závady na zboží musí kupující neprodleně informovat prodávajícího na kontaktech zákaznického servisu (telefon 777 270 088, 573 334 705, fax 573 335 905 nebo na e-mail eshop@cora-plus.cz). Každá reklamace je řešena individuálně podle jednotlivých výrobců daného zboží. Pokud jsou na zboží zjištěny závady, je zboží prodávajícím odesláno výrobci k posouzení příčiny závady. Je-li zboží poškozeno přepravou, prodávající doporučuje kupujícímu zboží nepřebrat. Náležitosti reklamace: musí obsahovat kopii daňového dokladu a průvodní dopis s přesným popisem závady.

10. Odpovědnost za vady

Prodávající nese odpovědnost za vady dle ustanovení občanského zákoníku v platném znění. V případě, že dodáním vadného zboží je smlouva porušena nepodstatným způsobem, je kupující oprávněn požadovat opravu věci nebo slevu z kupní ceny. V případě porušení smlouvy podstatným způsobem je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nové bezvadné věci, dodáním chybějící věci nebo opravou věci. Stejně tak má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Kupující musí zvolené právo sdělit prodávajícímu při oznámení vady nebo co nejdříve poté. Provedenou volbu lze měnit jen po dohodě s prodávajícím. Jestliže kupující nezvolil právo včas, má stejná práva, jako by šlo o nepodstatné porušení smlouvy, a to právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
Předpokladem uznání nároků kupujícího z titulu odpovědnosti za vady je písemné oznámení vady se stručným popisem bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Vady zjevné je kupující povinen reklamovat do 14 dnů po převzetí zboží.

11. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

V souladu s §1829 odst. 1 Občanského zákoníku má právo spotřebitel odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě, že si spotřebitel přeje odstoupit od smlouvy ve výše uvedené lhůtě, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít také vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy může spotřebitel zaslat rovněž na e-mailovou adresu: eshop@cora-plus.cz. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení smlouvy kupujícím, nebo do 14 dnů od sdělení čísla bankovního účtu kupujícího, pokud není součástí oznámení o odstoupení od smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že na základě ustanovení §1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  • dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

12. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a banky zprostředkovávající peněžní transakce nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

13.  Zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 14. Informace pro spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporu

Prodávající informuje spotřebitele ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, že kupující/spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Spotřebitel je oprávněn k zahájení mimosoudního řešení sporů poté, kdy se mu nepodaří spor vyřešit přímo s prodávajícím.

15. Všeobecná a závěrečná ujednání

V souladu s ustanovení §1751 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů mají odchylná ujednání ve smlouvě přednost před 
zněním těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky v podrobnostech upravují postavení, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při
uzavírání kupních smluv na dodávky zboží CORA PLUS s.r.o., zjednodušenou formou potvrzením objednávky. V případě uzavření kupní smlouvy písemnou
formou se použijí tyto obchodní podmínky pouze v případě, kdy tak formou odkazu stanoví kupní smlouva.

16. Oznámení k EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy - ke stažení zde.
 

V Kroměříži, dne 27. 2. 2017

Anna Šťastná
jednatelka firmy
 

 

Facebook
Čekejte prosím...